מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

ביה''ס למנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה

תכנית הלימודים לתואר MBA מיועדת להכשיר את הלומדים בה לתפקידי ניהול בדרגים שונים בארגונים עסקיים וציבוריים.

התכנית מקנה ידע, מיומנות וכישורים מקצועיים בתחומים המרכזיים של ניהול ומינהל עסקים, ומאפשרת התמחות בתחומים פונקציונאליים, ובכללם: מדיניות עסקית וניהול אסטרטגי, שיווק, חשבונאות, מימון, ניהול התפעול, ניהול משאבי אנוש, ניהול בין-לאומי, כלכלה תעשייתית ועסקית, אתיקה ומשפט, מדעי ההתנהגות בניהול, קבלת החלטות, שיטות כמותיות לניהול ומערכות מידע. הסטודנטים ילמדו ויתנסו בשיטות לאבחון תופעות ניהוליות, וירכשו כלים לקבלת החלטות ולפתרון בעיות. הכלים הנרכשים בתחומים השונים ייושמו בניתוח ובתכנון מערכות ופרויקטים מתוך תפיסה ניהולית אינטגרטיבית.

ללימודים יתקבלו מועמדים העונים על התנאים הבאים:

·   בעלי תואר ראשון בניהול ממוסד המוכר ע"י המל"ג בציון 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.

·     בעלי תואר ראשון אחר בציון ממוסד המוכר ע"י המל"ג בציון 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.

·     בעלי תואר ראשון כנ"ל בציון נמוך יותר רשאים להגיש מועמדות שתישקל ע"י וועדת הקבלה. במקרים מיוחדים יזומנו המועמדים לראיון אישי. שלוש שנות ניסיון ניהולי יהוו יתרון.

·    ניתן יהיה לקבל פטור של עד 18 נ"ז על לימודים לתואר שני במוסד אקדמי אחר.

תכנית לימודים

להשלמת הדרישות לתואר MBA חייבים הסטודנטים לצבור 45 נקודות זכות בלימודי חובה, לימודי בחירה וקורסים סמינריונים. סטודנטים ללא רקע מתאים יחויבו בלימודי השלמה של קורסי תשתית שאינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. לימודי החובה יכללו קורסי ליבה במקצועות הניהול וכן קורס אינטגרטיבי מתקדם שיילמד לאחר השלמת קורסי הליבה. האופי הרב-תחומי של לימודי התואר השני במינהל עסקים והדרישה לקורסי השלמה, קורסי חובה, קורסי חובה מתקדמים וקורסי בחירה מתקדמים וסמינריונים, מאפשרים לבנות תכנית המתבססת על פריסה ומגוון במסגרת הקורסים שמציעה האוניברסיטה הפתוחה. סטודנטים בתכנית יידרשו להוכיח יכולת יישום של החומר הנלמד בבעיות ניהול מעשיות, באירועי ניהול בתחומי עבודתם ובארגוניהם ובאירועי ניהול במשק הישראלי ובעולם.


ייחודיות האו"פ דורשת אישורים ואשרור שינויים בתכנית הלימודים

תכנית הלימודים האישית של כל סטודנט חייבת אישור של הוועדה המחלקתית לתואר שני במינהל עסקים. הוועדה המחלקתית תחליט על המועד שבו חייב הסטודנט להגיש את התכנית לאישור. סטודנט שירצה לשנות את תכנית לימודיו, יוכל להגיש לוועדה המחלקתית בקשה לשינוי תכנית הלימודים שאושרה לו. הוועדה תשקול את בקשת הסטודנט ותחליט אם לאשרה.

תוקף אישור תכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. אם במהלך לימודיו של הסטודנט יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורס כלשהו הכלול בתכנית הלימודים שאושרה לו, יהיה עליו לערוך שינויים בתכנית, בהתאם לתנאים התקפים בזמן הרשמתו לקורס. כמו כן, אם תפסיק האוניברסיטה ללמד קורס/ים הכלול/ים בתכנית, יהיה על הסטודנט לבחור בקורס/ים חלופי/ים.

לתואר MBA יהיה זכאי מי שסיים בהצלחה את כל הקורסים שנקבעו בתכנית הלימודים האישית שאושרה לו.

נתונים נוספים