מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

רקע כללי על מבחן ה-GMAT..

למעשה מדובר במבחן אדפטציה הנמדד בערכי סטנדרט (כלומר הציונים בו הם יחסיים הן לנבחנים אחרים והן לשנים קודמות) וציונו קובע התאמה ללימודי מנהל עסקים (אך לא רק). מרבית בתי הספר למנהל עסקים משתמשים במבחן ה-GMAT כקריטריון המכריע לקבלה ללימודים. החל מ-3 בינואר 2005, הסכום הנדרש ע"מ להיבחן עומד על 250$ ארה"ב (זהו סכום בינ"ל קבוע).


המבחן עצמו הוא מבחן התאמה ממוחשב, שנועד לבדוק יכולת והתאמה ללימודים יותר מאשר הישגים בלבד. כיום הוא מורכב משלושה פרקים:

א.   פרק החיבורים: בחלק זה של המבחן יידרש הנבחן לכתוב שני חיבורים עפ"י נושא כלשהו. משך הזמן המוקצב לכל חיבור הינו 30 דקות.

ב.   הפרקים השני והשלישי הם במתכונת של מבחנים אמריקאיים (שאלות רבות-ברירה) כאשר פרק אחד הוא כמותי והשני מילולי.

הציון שניתן למבחן נחלק לשני חלקים:
ציון בעבור החיבורים שנקרא "הערכת יכולת כתיבה אנליטית" (AWA - Analytical Writing Assessment) ציון זה נע על סולם ערכים שבין 0-6 בקפיצות של חצי נקודה. הציון השני מחושב עבור הפרק הכמותי והמילולי ולמרות שהגוף המארגן את המבחן (The Graduate Management Admission Council) טוען שהוא נע בין 0-60, האמונה הרווחת היא כי לא ניתן לקבל כיום ציון גבוה מ-51.

הציון הכללי למבחן, בדומה לפסיכומטרי בארץ נע בין 200-800 כאשר שני-שלישים מהנבחנים מקבלים ציון בין 400-600. כאחוז אחד מכלל הנבחנים מקבל ציון שמתחיל ב-740 או 750 (תלוי במבחן האינדיבידואלי).

נתונים נוספים